ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» «Προμήθεια εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης (τέντες) 1. στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ Αλεξάνδρας και 2. στον αύλειο χώρο του 1ου ορόφου του κτιρίου της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συλλογή προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια εργασίας κατασκευής και τοποθέτησης συστημάτων σκίασης (τέντες) 1. στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ Αλεξάνδρας που έχει διαμορφωθεί ως χώρος υποδοχής περιστατικών covid-19 και 2. στον αύλειο χώρο του 1ου ορόφου του κτιρίου της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά Τμήμα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΚΥ Αλεξάνδρας: 1.750,00€ πλέον ΦΠΑ 24% + 420,00€ ΦΠΑ 24% = 2.170,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (Δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ).
2. 1η Υ.ΠΕ: 2.540,00€ ΦΠΑ 24% + 609,60€ = 3.149,60€

Διαύγεια PDF 6ΙΓ6469Η26-ΛΓΛ