(ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Υπηρεσίες Επισκευών και Ανακαίνισης Χώρων Κεντρικού Κτιρίου 1ης Υ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Υπηρεσίες Επισκευών και Ανακαίνισης Χώρων Κεντρικού Κτιρίου 1ης Υ.ΠΕ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 19.082,80 € + 4.579,87 € ΦΠΑ 24% = 23.662,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Είκοσι τρείς χιλιάδες εξιακόσια εξήντα δύο και εξήντα επτά λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαύγεια PDF Ω8Π9469Η26-Ν8Ω

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ