Σ.Π.Μ.Π. Πλ. Αμερικής Κ.Υ. Πατησίων – Άλλες Υπηρεσίες

Εμβολιασμοί
Επισκέπτες Υγείας
Αγωγή Υγείας
Α.Δ.Υ.Μ.