ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-Προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας»

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας» με ΑΔΑ Ω8ΨΝ469Η26-ΠΨΗ
Διαύγεια PDF Ω6Ι9469Η26-717

 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας » – για την δημιουργία στρατηγικού αποθέματος για ένα έτος – για την προστασία του προσωπικού των Δημόσιων Δομών της 1ης ΥΠΕ Αττικής από τον κορωνοϊό
Διαύγεια PDF ΩΙ9Υ469Η26-ΔΚ6