ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15Α/2020 – Ετήσιας συντήρησης τετρακοσίων πενήντα εννέα (459) Ψυκτικών Θαλάμων ( ψυγεία καταψύκτες) οικιακής και επαγγελματικής χρήσης

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ετήσια συντήρηση τετρακοσίων πενήντα εννέα (459) Ψυκτικών Θαλάμων ( ψυγεία καταψύκτες) οικιακής και επαγγελματικής χρήσης στις Δημόσιες Δομές Π.Φ.Υ (Κ.Υ., Τ.Ι, Π.Ι, και Το. Μ.Υ της 1ης Υ.Πε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

Εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (68.200 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF 64ΩΒ469Η26-3ΒΞ