ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ) – Eπείγουσα προμήθεια «Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας» για την προστασία του προσωπικού των Δημόσιων Δομών της 1ης ΥΠΕ Αττικής από τον κορωνοϊό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ)
Επείγουσα προμήθεια « Εξοπλισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας » για την προστασία του προσωπικού των Δημόσιων Δομών της 1ης ΥΠΕ Αττικής από τον κορωνοϊό

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
Διαύγεια PDF Ψ01Δ469Η26-ΝΓΥ