(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2020 – Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και υπηρεσίες τοποθέτησης τους σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 1ης Υ.Πε

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και υπηρεσίες τοποθέτησης τους σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 1ης Υ.Πε για κάλυψη των ετήσιων αναγκών

Κριτήριο Κατακύρωσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
Προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια, πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (56.767,20 € )
και προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις υπηρεσίες εγκατάστασης έντεκα χιλιάδες εξακόσια τριάντα ένα ευρώ και είκοσι λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (11.631,20 €)

ΤΕΥΔ

Διαύγεια PDF 9ΓΤ5469Η26-3ΑΝ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Διαύγεια PDF Ω3ΛΤ469Η26-ΠΦΣ