ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2020-Φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 & Μεγέθους Α3 για την ετήσια κάλυψη των αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ηςΥ.Πε. Αττικής

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
«Φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους Α4 & Μεγέθους Α3 για την ετήσια κάλυψη των αναγκών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.Πε. Αττικής»

Κριτήριο Κατακύρωσης
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράαποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης
73.998,24€ συμπ/νου του ΦΠΑ 24%

Διαύγεια PDF 6ΖΣΛ469Η26-5ΥΛ