ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Για Προμήθεια επιδεσμικού υλικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την Προμήθεια επιδεσμικού υλικού, για την κάλυψη αναγκών των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για ένα (1) έτος.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων ποσοτήτων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Πέντε χιλιάδες έντεκα ευρώ και ένα λεπτά (5.011,01 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%).

Διαύγεια PDF ΡΚ8Χ469Η26-ΧΡΜ