Κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της διαχείρισης του Covid-19

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, από την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών αναγκαίων μέτρων σύμφωνα με τις εκδοθείσες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τη σχετική νομοθεσία στο πλαίσιο των συναφών ενεργειών των υπευθύνων επεξεργασίας στο μέτρο που συνιστούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν της υπ’ αρ. 5/2020 απόφασης της Ολομέλειάς της, εκδίδει τις κάτωθι Κατευθυντήριες Γραμμές….

Κατευθυντήριες γραμμές