(Παράταση κατάθεσης προσφορών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Για την Προμήθεια «Απλών Χειρουργικών Μασκών και Μασκών Υψηλής Αναπνευστικής προστασίας FFP2»

Παράταση κατάθεσης προσφορών

Διαύγεια PDF 6Π5Ω469Η26-8ΕΘ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την «επείγουσα προμήθεια απλών χειρουργικών μασκών και μασκών υψηλής αναπνευστικής προστασίας FFP2 για την προστασία του προσωπικού των ΠΦΥ από τον κορωνοϊό» (ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV 33140000-3) για τις ανάγκες των Δημόσιων Δομών της 1ης ΥΠΕ Αττικής».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Διαύγεια PDF 94ΙΥ469Η26-ΒΣ7