Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων,
αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Διαύγεια PDF ΩΙΖΦ465ΦΥΟ-Υ25