2ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21Β/2019 – Προμήθεια 3.000 ολικών οδοντοστοιχιών

2ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προμήθεια 3.000 Ολικών Οδοντοστοιχιών, για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Κριτήριο Κατακύρωσης

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας

Σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ (42.300,00 €) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ ή Σαράντα εφτά χιλιάδες εφτακόσια ενενήντα εννιά ευρώ (47.799,00 €) συμπ/νου του ΦΠΑ – 13%.

Διαύγεια PDF ΩΦΩΟ469Η26-ΦΘ8