(ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια διαφόρων μελανοταινιών – τονερ για τις ανάγκες των δομών της Π.Φ.Υ της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης διαγωνισμού με αριθμ. Διακήρυξης 10/2019 Διαύγεια PDF ΩΠ5Β469Η26-6Τ8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για την Προμήθεια διαφόρων μελανοταινιών – τονερ για τις ανάγκες των δομών της Π.Φ.Υ της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 
Σαράντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (45.965,55€) πλέον Φ.Π.Α ήτοι Πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (56.997,28€) συμπ/νου του ΦΠΑ – 24%)

Διαύγεια PDF ΨΡΖΜ469Η26-ΨΞ6

Διευκρινιστική Διαύγεια PDF ΨΝΝΩ469Η26-611