ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12Β / 2017 2ος Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δυο (2) ψηφιακών συστημάτων Πανοραμικής / Κεφαλομετρικής Ακτινογραφίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 12Β / 2017

2ος Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δυο (2) ψηφιακών συστημάτων Πανοραμικής / Κεφαλομετρικής Ακτινογραφίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, (Συμφερότερη προσφορά).

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (66.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF ΩΞ2Μ469Η26-ΥΟΜ