ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 31/2018 Προμήθεια TONER PANTUM για τις ανάγκες των Δ. Π.Φ.Υ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για ανάδειξη αναδόχου: Προμήθειας TONER PANTUM
για τις ανάγκες των Δ. Π.Φ.Υ. της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Εξήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (69.266,40 €) συμπ/νου του ΦΠΑ–24%

Διαύγεια PDF ΩΓΣΘ469Η26-79Ω