Κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ, θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας δημόσια κλήρωση, μεταξύ των πληρούντων τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής υπαλλήλων, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 26755/4-6-2018/12-6-2018 Απόφαση της 1ης ΥΠΕ και κατ’ εφαρμογή των όσων αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού, για την επιλογή των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση τμήματος του συγκροτήματος κτηρίων επί της οδού Χαλκίδος 15-17 στα Πατήσια, ως χώροι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας».

Η κλήρωση θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής της κλήρωσης μελών Επιτροπών από το ΜΗΜΕΔ.

Ανακοινωση – Κλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου