Διαμόρφωση τμήματος του συγκροτήματος κτηρίων επί της οδού Χαλκίδος 15-17 στα Πατήσια, ως χώροι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«Διαμόρφωση τμήματος του συγκροτήματος κτηρίων επί της οδού Χαλκίδος 15-17 στα
Πατήσια, ως χώροι Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»
με συνολικό προϋπολογισμό 381.229,67 Ευρώ, με CPV: 45215100 – 8 «Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας» και κωδικό NUTS: EL303 σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 29240/2018 απόφαση διακήρυξης.

 ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Αρχεία Διαγωνισμού Πατησίων