ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ του ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την ανάδειξη:

Αναδόχου υπηρεσιών «Ασφαλούς παραλαβής, μεταφοράς και εκποίησης του ακτινολογικού υλικού που φυλάσσεται στο Αρχείο των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Ακτινολογικών φιλμ και συνοδευτικού ιατρικού αρχείου)»

Διαύγεια PDF Ψ9Γ7469Η26-Χ26