Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τηλεφωνικές συσκευές

Προσκληση Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Απλών τηλεφωνικών PSTN συσκευών με δυνατότητα tone dialing

Διαύγεια PDF 6ΩΧ2469Η26-Η52