Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Υπερηχοτομογράφου Γενικής & Καρδιολογικής Χρήσης

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΑΡ. Πρωτ.: 1081
 ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ «ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ANA TEMAXIO»