ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ'αριθμ. 13557/28-3-2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ’αριθμ. 13557/28-3-2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ Α. ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ Β. ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

ΑΔΑ -6ΙΩΧ469Η26-Τ4Ξ