Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια: «Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (29 αναλυτές)»

Περίληψη Διακήρυξης με αρ. πρωτ. 21-3-2017

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια:
«Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (29 αναλυτές)»,

ΑΔΑΜ – ΠΕΡΙΛΙΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ -ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ