ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 45/2024 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Αντικατάσταση Πόρτας Ακτινολογικού Θαλάμου για τις Ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κορωπίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Αντικατάσταση Πόρτας Ακτινολογικού Θαλάμου για τις Ανάγκες του Κέντρου Υγείας Κορωπίου

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τρεις χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ (3.500,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%

Διαύγεια PDF ΨΜΦΥ469Η26-ΥΔ2