ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Για Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανάλυσης Αερίων Αίματος και Τροπονίνης με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού σε τριάντα (30) Κέντρα Υγείας για χρονικό διάστημα τριών ετών, για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Διακόσια Τριάντα Εννέα Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Δύο Ευρώ (239.772€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6%.

Διαύγεια PDF 9626469Η26-06Μ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml