ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υπηρεσιών εγκατάστασής τους σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) της 1ης Υ.ΠΕ. για κάλυψη των ετήσιων αναγκών

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (50.554,80 €) συμπ/νου  ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 91ΧΠ469Η26-Ε7Π
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml