ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΗΜΔΗΣ για Υπηρεσίες Καθαριότητας σε (10) Εμβολιαστικά Κέντρα (ΚΥ Κορωπίου, Καλλιθέας, Βύρωνα, ΤΙ Μεταμόρφωσης, Αγ. Στεφάνου, Αθήνας, Γαλατσίου, Δάφνης, Κεραμεικού & Ν. Ιωνίας) αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής για Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Καθαριότητας σε (10) Εμβολιαστικά Κέντρα (ΚΥ Κορωπίου, Καλλιθέας, Βύρωνα, ΤΙ Μεταμόρφωσης, Αγ. Στεφάνου, Αθήνας, Γαλατσίου, Δάφνης, Κεραμεικού & Ν. Ιωνίας) αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής για Νοέμβριο & Δεκέμβριο 2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
26.270,00€ + Φ.Π.Α. 24% = 32.574,80€ συμπ/μένου Φ.Π.Α. 24%.

Διαύγεια PDF ΨΒΧΘ469Η26-6ΡΨ