ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Για την διετή κάλυψη σε Ιατρικές Γάζες για τις ανάγκες των Δομών της Π.Φ.Υ της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για την διετή κάλυψη σε Ιατρικές Γάζες για τις ανάγκες των Δομών της Π.Φ.Υ της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (29.967,60€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Διαύγεια PDF Ψ476469Η26-0ΘΣ