Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιώτη Ψυχιάτρου / Παιδοψυχιάτρου και Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών / Εφήβων των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα, για συμμετοχή στη συγκρότηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ιδιώτη Ψυχιάτρου / Παιδοψυχιάτρου και Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών / Εφήβων των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τομέα του άρθρου 12 του Ν. 4272/2014, για συμμετοχή στη συγκρότηση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας ( Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. & Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) της 1ης ΥΠΕ Αττικής.

Διαύγεια PDF Ψ0ΔΓ469Η26-Ω1Ζ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Τ.ΕπΨ.Ε. Τ.Επ.Ψ.Υ.Ε.Π.Ε. Γενικό Ιατρό Παθολόγο
Νόμος Ψυχικής Υγείας
Συγκρότηση ΤΕΠΕΨΥΕ Ορισμός εκπροσώπων