ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» Προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ για τη κάλυψη των επείγουσων αναγκών των δομών Π.Φ.Υ αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για προμήθεια ακτινογραφικών φιλμ για τη κάλυψη των επείγουσων αναγκών των δομών Π.Φ.Υ αρμοδιότητάς της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δέκα χιλιάδων Πενήντα Εννιά ευρώ και Εξήντα Δύο λεπτών (10.059,62€ ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 % .

Διαύγεια PDF 92ΥΦ469Η26-5ΨΣ