ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω «ΚΗΜΔΗΣ» Υπηρεσίες Kαθαριότητας ΚΥ Αλεξάνδρας, ΚΥ Ζωγράφου & ΚΥ Πατησίων και των Εμβολ/κών τους Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υπηρεσίες Kαθαριότητας ΚΥ Αλεξάνδρας, ΚΥ Ζωγράφου & ΚΥ Πατησίων και των Εμβολ/κών τους Κέντρων αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής – για ΜΑΙΟ & ΙΟΥΝΙΟ 2022

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
30.935,19€ συμπ/νου του ΦΠΑ (24%)

Διαύγεια PDF ΩΘΔΝ469Η26-ΕΞ3