ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια σε Επιδέσμους και Επιθέματα για όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. , διάρκειας δύο (2) ετών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια σε Επιδέσμους και Επιθέματα για όλες τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας , αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. , διάρκειας δύο (2) ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Πέντε χιλιάδες Επτακόσια Σαράντα Τέσσερα ευρώ και Τριάντα Οκτώ λεπτά (25.744,38€) συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 9ΩΠΥ469Η26-23Δ