ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 11/2022 Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Διετούς Κάλυψης για τις ανάγκες των Δομών της ΠΦΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια Υλικών Καθαριότητας Διετούς Κάλυψης για τις ανάγκες των Δομών της ΠΦΥ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
Εκατόν Δέκα χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα Ενός ευρώ και Είκοσι Τεσσάρων λεπτών (110.361,24€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Εικοσιενός χιλιάδων Τριακοσίων Εξήντα ευρώ και Είκοσι Τεσσάρων λεπτών (21.360,24€).

Διαύγεια PDF 9Η4Σ469Η26-ΠΛΛ

ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml