ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 9/2022 Παροχής Υπηρεσιών Μίσθωσης αυτοκινήτου για τη μεταφορά υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Παροχής Υπηρεσιών Μίσθωσης αυτοκινήτου για τη μεταφορά υλικών υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιματισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δημοσίων Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  της 1ης Υ.ΠΕ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
(148.800,00 €) Εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Διαύγεια PDF 6ΜΤΣ469Η26-ΕΜΔ

ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml