ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 8/2022 Για την Προμήθεια Αιθυλικής Αλκοόλης, Ετήσιας Κάλυψης για τις ανάγκες των Δομών της ΠΦΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Προμήθεια Αιθυλικής Αλκοόλης, Ετήσιας Κάλυψης για τις ανάγκες των Δομών της ΠΦΥ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Πενήντα Οκτώ χιλιάδων Εννιακοσίων Ογδόντα Εννέα ευρώ (58.989,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% Τριών χιλιάδων Τριακοσίων Τριάντα Εννέα ευρώ (3.339,00€)

Διαύγεια PDF ΨΡΖΦ469Η26-ΞΞΕ
ΕΕΕΣ σε μορφή PDF
ΕΕΕΣ σε μορφή xml