ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για Προμήθεια έξι (6) containers για τη Φύλαξη Υγειονομικού Υλικού (ΜΑΠ) για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποθήκης της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια έξι (6) containers για τη Φύλαξη Υγειονομικού Υλικού (ΜΑΠ) για τις ανάγκες της Κεντρικής Αποθήκης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Είκοσι Επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (27.900,00€) συμπ/νου του Φ.Π.Α. Πέντε χιλιάδων Τετρακοσίων ευρώ (5.400,00€).

Διαύγεια PDF 9Φ89469Η26-ΦΟΣ