ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ (5 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Αποφάσεις Ορισμού  Συντονιστών  και  Αναπληρωτών Συντονιστών (5 Νοσηλευτικές  Ειδικότητες)

α) «Ειδικότητα Ψυχικής Υγείας»
Διαύγεια PDF ΡΚΤΗ469Η26-ΧΗΣ

β) «Ειδικότητα Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων και Περιεγχειριτικής»
Διαύγεια PDF ΩΦΞ0469Η26-Ι5Ι

γ) «Ειδικότητα Νοσηλευτικής Παίδων»
Διαύγεια PDF ΩΓΔΟ469Η26-ΖΨΨ

δ) «Ειδικότητα Νοσηλευτικής Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας»
Διαύγεια PDF 9ΨΚΖ469Η26-ΣΥΗ