ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ για Προμήθεια υπηρεσιών, έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια υπηρεσιών, έγκρισης πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών που υπόκεινται σε καταχώρηση, βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ατομικής Δοσιμέτρησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά υπηρεσία.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Καθαρή Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ύψους Δέκα Έξι χιλιάδων Εξήντα ευρώ (16.060 €) χωρίς το Φ.Π.Α 24%, συν Τρεις χιλιάδες Οκτακόσια Πενήντα Τέσσερα ευρώ και Σαράντα λεπτά (3.854,40€) Φ.Π.Α 24%, τελική προϋπολογισθείσα δαπάνη ύψους Δέκα Εννιά χιλιάδων Εννιακοσίων Δέκα Τεσσάρων ευρώ και Σαράντα λεπτών ( 19.914,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Διαύγεια PDF ΨΧ9Ζ469Η26-ΣΤΤ