ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή Προσφορών ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Προμήθεια και αντικατάσταση λέβητα θέρμανσης στο Κέντρο Υγείας Κεραμεικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Προμήθεια και αντικατάσταση λέβητα θέρμανσης στο Κέντρο Υγείας Κεραμεικού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος και υπηρεσία.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ:
5.520,00€ + ΦΠΑ 24% 6.844,80 συμπερ. ΦΠΑ 24% (Έξι χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά)

Διαύγεια PDF ΩΞΟ3469Η26-7Ξ5