ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 07Α/ 2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου: Ετήσιας σύμβασης προμήθειας φαρμακευτικού οξυγόνου και ενοικίασης τροχήλατων φιαλών» για τις ανάγκες των Δ. Π.Φ.Υ. της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Ετήσια σύμβαση προμήθειας φαρμακευτικού οξυγόνου και ενοικίασης τροχήλατων φιαλών» για τις ανάγκες των Δ. Π.Φ.Υ. της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ:
Πενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (51.792,42 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).

Διαύγεια PDF 6Ρ8Χ469Η26-6ΒΧ