ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Παροχή Υπηρεσιών και προμήθεια αναλώσιμων για την Ετήσια Συντήρηση Φωτοτυπικού Μηχανήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠE.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συλλογή προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Παροχή Υπηρεσιών και προμήθεια αναλώσιμων για την Ετήσια Συντήρηση Φωτοτυπικού  Μηχανήματος Οίκου Xerox μοντέλο WC5875V_FL, της Κεντρικής Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Τρεις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (3.949,40€ συμπερ. ΦΠΑ 24%).

Διαύγεια PDF ΩΧ16469Η26-3ΨΩ