ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2021 – Διαγωνισμός για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Υγείας Αχαρνών (με προαιρετική κάλυψη & της 1ης ΤΟΜΥ Αχαρνών εντός του κτιρίου)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:
Για την μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Υγείας Αχαρνών (με προαιρετική κάλυψη & της 1ης ΤΟΜΥ Αχαρνών εντός του κτιρίου).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Α.
Καταλληλότητα Κτιρίου Β. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά/μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:
7.000,00 € για μηνιαίο μίσθωμα, 84.000,00 € για ετήσιο μίσθωμα, 756.000,00€ για εννέα (9) έτη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ

Διαύγεια PDF 6ΞΑΛ469Η26-Δ5Ε