ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» – Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη-ορισμό δύο Ορκωτών Λογιστών «για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 2017-2018»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Υποβολής Προσφορών για την ανάδειξη-ορισμό δύο Ορκωτών Λογιστών «για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 2017- 2018»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:
Δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπ/νου του ΦΠΑ.

Διαύγεια PDF 9ΨΥ7469Η26-5ΔΞ