ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» «Προμήθεια πενήντα (50) τροχήλατων νοσοκομειακών παραβάν τριων (3) φύλλων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Πανδημίας COVID-19»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Συλλογή προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» «Προμήθεια πενήντα (50) τροχήλατων νοσοκομειακών παραβάν τριων (3) φύλλων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λόγω Πανδημίας COVID-19».

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά είδος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Έξι χιλιάδες πεντακόσια δέκα ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (6.510,00 €)

Διαύγεια PDF ΨΣΨΖ469Η26-ΛΡ5