ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Συλλογή προσφορών μέσω Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Συλλογή προσφορών μέσω Διαύγεια <<Επισκευή Οδοντιατρικού Εξοπλισμού των Κέντρων Υγείας Γλυφάδας, Αμαρουσίου, Παγκρατίου, Γαλατσίου, Ν. Κόσμου, Ηλιούπολης, Αθήνας, Κέντρου Ειδικής  Φροντίδας– Οδοντιατρικό Κέντρο Λένορμαν, Σπάτων, Πατησίων και των τοπικών ιατρείων Περισσού & Κάτω Χαλανδρίου»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
Είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 4.500,00 € (Συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Διαύγεια PDF Ω2ΦΡ469Η26-6ΨΡ