Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

ΑΔΑ: Ω915465ΦΥΟ-ΝΥΙ

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου:

Πρόσβαση των Ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας