Τα Νέα μας

Διευθύνσεις & Τμήματα

Διευθύνσεις και Τμήματα

Η Διοίκηση 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφεία:

 

Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,
γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,
β) Τμήμα Προμηθειών.

Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,
β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών,

Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής
β) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής.

Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών,
β) Τμήμα Έργων,
γ) Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής,

  • Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
  • Γραφείο Ακτινοπροστασίας.

ΣΤ. Γραμματεία Διοίκησης

Ζ. Διεύθυνση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας
α) Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων,
β) Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Ενστάσεων,
γ) Δικαστικό Γραφείο.

Η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας,
γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Θ. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Ι. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α.)


Για πληροφορίες ή ερωτήματα
παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο
στο τηλέφωνο 213 – 2010 400
ώστε να σας συνδέει με το αρμόδιο γραφείο.


Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ιωάννα Μπουραζοπούλου
Τηλ : 213-20.10.552
Εmail : dir.prog@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητα για το σχεδιασμό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία κατανέμεται στα τρία τμήματα της, ως εξής:

α) Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος : Ολυμπία Χριστοφιλέα
Τηλ : 213-20.10.566
Εmail : hm.hosp@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο σημείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί τον Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας

β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος: Φώτιος Καψάλης
Τηλ : 210-33.87.848
Εmail : tm.poiotitas@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας υποστηρίζει τους ΦΠΥΥKA της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης

γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Τηλ : 210-64.47.884,210 64.49.841, 210 64.21.415, 210 64.58.308
Προϊσταμένη Τμήματος : Ειρήνη Σοφουλάκη, εσωτ:203
Εmail : elkea@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
1. Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Ε.Σ.Υ. και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω Ειδικού λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (EΛKEA). Η σύσταση, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθμιση του τρόπου ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία του Λογαριασμού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασμού τα οποία είναι: α) τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν Διευθυντή της Δ.Y.ΠE. ή ενός από τους ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται από τον Διοικητή της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και β) η Γραμματεία του λογαριασμού.
2. Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό.
3. Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Νίκη Κατοστάρα
Τηλ : 213 20.10.553
Εmail :  dir.economics@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της 1ης Y.ΠE Αττικής και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως:

α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:

Προϊστάμενος Τμήματος : Ηλίας Βάβουλας
Τηλ : 213 20.10.593
Εmail :  economics@1dype.gov.gr

1. Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της 1ης Y.ΠE. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της 1ης Y.ΠE. Ειδικότερα: Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της 1ης Υ.ΠΕ. και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της 1ης Υ.Π Ε..
2. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των ΦΠΥΥKA της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση.
3. Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
4. Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
5. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
6. Διεκπεραιώνει τη διαδικασία χορήγησης και πληρωμής των επιχορηγήσεων που δίνονται από τη Διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής στους εποπτευόμενους φορείς της.
7. Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ.

β) Το Τμήμα Προμηθειών

Προϊστάμενος Τμήματος : Ιωάννης Μανώλης
Τηλ : 213 20.10.501
Εmail : promithies@1dype.gov.gr

1. Διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τις προμήθειες της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.
2. Συγκεντρώνει τα Προγράμματα Προμηθειών όλων των ΦΠΥΥKA της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει και ενοποιεί. Επίσης, μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.

Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Έλλη Ασπρούδη
Τηλ : 213 20.10.401
Εmail : hrd@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία κατανέμεται στα τμήματα ως ακολούθως:

α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Προϊσταμένη Τμήματος : Ευαγγελία Ταλάντζη
Τηλ : 213 20.10.557
Εmail : hrd@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι αρμόδιο για:
1. το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι ΦΠΥΥΚΑ της Δ.Υ.ΠΕ.,
2. τη μέριμνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει μετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών, ανάμεσα στους ΦΠΥΥΚΑ της Υγειονομικής Περιφέρειας,
3. την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Δ.Υ.ΠΕ..

β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών

Προϊσταμένη Τμήματος: Δήμητρα Δαλαμάγκα
Τηλ : 213 20.10.594
Εmail : ekpedeysi@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή του προσωπικού της Δ.Y.ΠE, και των ΦΠΥΥΚΑ σε αυτές.

 

Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Άννα Παιδή
Τηλ : 213 20.10.587
Εmail : ict@1dype.gov.gr

α) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής

Προϊσταμένη Τμήματος : Ειρήνη Δημητρίου
Τηλ : 213 20.10.443
Εmail : pliroforiki@1dype.gov.gr

β) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής

Προϊσταμένη Τμήματος : Αικατερίνη Λάππα
Τηλ : 213 20.10.579
Εmail : pliroforiki2@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την υποστήριξη της Δ.Υ.ΠΕ. και των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Περής Γ. Χάλαρης
Τηλ : 213 20.10.560
e-mail : det@1dype.gov.gr

Η Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας συστήθηκε βάσει του ΦΕΚ 489 / 18-4-2006/ τεύχος Β’ με σκοπό την πλέον συντονισμένη, ουσιαστική και παραγωγική λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΦΠΥΥKA της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Στην Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία, που εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση όλων των ανωτέρω Τεχνικών Υπηρεσιών, προβλέφθηκαν οργανικές θέσεις, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε αυτήν από αντίστοιχες ΦΠΥΥKA της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο της Υπηρεσίας αυτής συνίσταται:
Στον έλεγχο, εποπτεία και συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Μονάδων περιοχής ευθύνης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προϊόντων, μηχανημάτων και υπηρεσιών, κινητών και ακινήτων πραγμάτων από τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τις Μονάδες ευθύνης της.
Στη σύνταξη μελετών, εισηγήσεων, τεχνικών εκθέσεων και γνωματεύσεων, για οποιοδήποτε τεχνικό θέμα, που αφορά οποιοδήποτε κινητό και ακίνητο στοιχείο, που ανήκει ή πρόκειται να αποκτηθεί από τη Διοίκηση 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους Φορείς ευθύνης της, κατόπιν αιτήματος του Διοικητού αυτής ή του Δ.Σ. των Φορέων περιοχής ευθύνης της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Στην εκτέλεση τεχνικών έργων, στην επισκευή και τη συντήρηση όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και των Φορέων περιοχής ευθύνης της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Στη συμμετοχή της Υπηρεσίας ή υπαλλήλων αυτής σε Επιτροπές κατάρτισης αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, κατάρτισης κτιριολογικών προγραμμάτων, αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και των Φορέων αυτής, σε διαγωνισμούς για την προμήθεια πάσης φύσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων.
Στον έλεγχο, επίβλεψη και παραλαβή κάθε τεχνικού έργου και προμήθειας υπηρεσιών, μηχανημάτων, κινητών και ακινήτων στοιχείων.
Η οργάνωση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας σήμερα έχει ως εξής:
Α. Προΐσταται αυτής υπάλληλος, που επιλέγεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μεταξύ όλων των τεχνικών υπαλλήλων αυτής, κατηγορίας ΠΕ που έχουν Α’ βαθμό και τουλάχιστον 4 χρόνια σ’ αυτόν. Ο Προϊστάμενος της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται όλων των υπαλλήλων αυτής και αναφέρεται στο Διοικητή ή Υποδιοικητές της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, υπό την έγκριση των οποίων τελούν οι ενέργειες της συγκεκριμένης Δ/νσης. Η Γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Δ/νσης εξασφαλίζεται από 2 (δύο) Διοικητικούς υπαλλήλους, που αποτελούν την Γραμματεία της Δ/νσης.

Ο Προϊστάμενος της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την επίτευξη του έργου της Υπηρεσίας μπορεί να συγκαλεί συσκέψεις με όσους Προϊσταμένους των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΦΠΥΥΚΑ της Β’ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής κρίνει απαραίτητο.
Β. Η Δ/νση της Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής συγκροτείται από δύο τμήματα και μια Υποδιεύθυνση : Το Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών, το Τμήμα Έργων και την Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής που διαρθρώνεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στο Γραφείο Ακτινοπροστασίας.

α) Το Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών

Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Σπηλιοπούλου

Τηλ : 213 20.10.556
Email: meleton@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών, στο οποίο προβλέπονται μια οργανική θέση υπαλλήλου ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, και μια οργανική θέση υπαλλήλου ΤΕ Μηχανικού με ειδικότητα υπομηχανικών δομικών έργων, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, συντάσσει προδιαγραφές, εκπονεί μελέτες και μεριμνά για ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών, παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ. που αφορούν έργα επεκτάσεων, επισκευών ανακαινίσεων και αναδιαρρυθμίσεων κλπ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μελετών των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Την διαδικασία εκδόσεως οικοδομικών αδειών.
Την κτηματογράφηση ή τον έλεγχο κτηματογράφησης και την τήρηση αρχείου της ακίνητης περιουσίας.
Τη σύνταξη σχετικού για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματος.
Τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης. Επίσης κάνει εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία και την Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης για την αποδοχή κληροδοτημάτων κ.λ.π. καθώς και την διενέργεια αυτοψιών, μετρήσεων και εκτιμήσεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και των ΦΠΥΥΚΑ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

β) Το Τμήμα Έργων

Προϊστάμενος Τμήματος : Ηλίας Αθανασίου

Τηλ : 210-33.87.833
Email: ergon@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Έργων, στο οποίο προβλέπονται μία οργανική θέση υπαλλήλου ΠΕ Πληροφορικής και μία οργανική θέση υπαλλήλου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, είναι υπεύθυνο για την δημοπράτηση, εκτέλεση, επίβλεψη, και την παραλαβή έργων των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α’/2005) «Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και των σχετικών διατάξεων περί «Δημοσίων Έργων» και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Ελέγχει και εποπτεύει τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων, συντήρησης, ανανέωσης, επέκτασης και βελτίωσης των κτιριακών-οικοδομικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, δικτύων και συστημάτων Πληροφορικής των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Παρέχει τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών-εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, για τον απαραίτητο οικοδομικό, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, των ανταλλακτικών συντήρησης και των απαραιτήτων αναλωσίμων υλικών λειτουργίας των οικοδομικών αλλά και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Γνωμοδοτεί για τις αναθέσεις και τις επιβλέψεις συμβάσεων συντήρησης (προληπτικής-επανορθωτικής) των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, όπου απαιτείται.
Γνωμοδοτεί για την ικανοποιητική και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς λειτουργία, την εισήγηση ανανέωσης ή βελτίωσης, όπου απαιτείται, του μόνιμου εξοπλισμού μαγειρείων (Γραφείο Διατροφής), του μόνιμου εξοπλισμού Πλυντηρίων-σιδερωτήριων (Γραφείο Ιματισμού), του λοιπού μόνιμου και κινητού εξοπλισμού καθώς και του κινητού και μόνιμου Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

γ) Την Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης : Κωνσταντίνος Μπληζιώτης
Τηλ : 213 20.10.570
e-mail : tbitet@1dype.gov.gr

i) Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Δουρίδα

Τηλ : 213 20.10.462
Email: tbitet@1dype.gov.gr

Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, στο οποίο προβλέπεται μία οργανική θέση υπαλλήλου ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ορθολογική χρήση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την αξιοποίηση και την αξιόπιστη λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Παρέχει Τεχνική υποστήριξη στα θέματα προμηθειών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Γνωμοδοτεί και εισηγείται για την ανάθεση και επίβλεψη συμβάσεων συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Γνωμοδοτεί, εισηγείται και συντάσσει προδιαγραφές Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού των ΦΠΥΥΚΑ της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
Όπου απαιτείται από τον νόμο 3329/2005 θα προβαίνει στις αντίστοιχες εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις προς τον Διοικητή ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Διοίκησης 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

ii) Το Γραφείο Ακτινοπροστασίας

Υπεύθυνος Γραφείου : Ελευθέριος Σιγαλός

Τηλ : 213 20.10.417
Email : tbitet@1dype.gov.gr

ΣΤ. Γραμματεία Διοίκησης

Η Γραμματεία Διοίκησης είναι αρμόδια για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Δ.Y. Π Ε.

Ζ. Διεύθυνση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Στέφανος Μουζουράκης
Τηλ : 213 20.10.402
e-mail : legality@1dype.gov.gr

α) Το Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων

Προϊστάμενος Τμήματος : Στάθης Παπαράπτης
Τηλ : 213 20.10.572
e-mail : legality@1dype.gov.gr

β) Το Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Ενστάσεων

Προϊστάμενος Τμήματος : Θεοδώρα Κανάκη
Τηλ : 213 20.10.427
e-mail : legality@1dype.gov.gr

γ) Το Δικαστικό Γραφείο

Τηλ : 213 20.10.485
e-mail : legality@1dype.gov.gr

Το Νομικό Γραφείο είναι αρμόδιο για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων της Δ.Υ.ΠΕ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξή της.

Η. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Αναστασία Μπαλασοπούλου
Τηλ : 210 33.87.849
e-mail : dir.ddy@1dype.gov.gr

α) Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος: Φωτεινή Τολίκα
Τηλ : 210 33.87.843
Εmail : tm.progdr@1dype.gov.gr

β) Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη Τμήματος: Παρασκευή Καράβη
Τηλ : 213 2010 569,  210 3387841
Εmail : tm.efdr@1dype.gov.gr

γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων

Προϊσταμένη Τμήματος: Καλλιόπη Αγγελοπούλου
Τηλ : 210 33.87.842
Εmail : tyae@1dype.gov.gr

Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μεριμνά για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων της Δ.Υ.ΠΕ. και των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειας.

Θ. Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Τηλ : 213 20.10.477
E-mail : grafeiotypou@1dype.gov.gr

Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις της Δ.Y.ΠE. και ειδικότερα για τη σύνταξη και έκδοση ημερήσιου δελτίου τύπου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των υπηρεσιών της Δ.Υ.ΠΕ. επί των δημοσιευμάτων του τύπου που αφορούν τη δραστηριότητα της Δ.Y.ΠE και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥKA, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων και λοιπών εκδηλώσεων.

Ι. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προϊσταμένη Τμήματος : Αγγελική Μενδρινού

Τηλ : 2103387852
E-mail : politis@1dype.gov.gr

Εξυπηρέτηση Πολιτών: Αγγελική Δάρρα
Τηλ : 210 33.87.855

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας του.

© 2014-2021 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11521, Τηλ. Κέντρο: 213-2010-400 - Powered by tekmon.net - Πολιτική Απορρήτου